Yaqing Shu, Youming Long, Yanyu Chang, Rui Li, Xiaobo Sun, Yuge Wang, Yinong Huang, Jianning Chen, Lisheng Peng, Zhengqi Lu, Xinhua Yu, Allan G Kermode, Wei Qiu. Brain immunohistopathology in a patient with autoimmune glial fibrillary acidic protein astrocytopathy. Neuroimmunomodulation. DOI: 10.1159/000488879.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *